INFORMUJEMY, ŻE OD STYCZNIA 2015 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROGRAMU:

 

"Szansa na powrót" - interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii.

(PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON)

 

  • Projekt skierowany jest do 12 pacjentów z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii (udar, uraz, choroby otępienne i inne). Ma on na celu umożliwienie powrotu do życia społecznego osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu.
  • Termin realizacji : od 1.01.2015 do 31.03.2017.
  • Do programu zostaną zakwalifikowani beneficjenci ostateczni obojga płci którzy:

1. nie ukończyli 80 roku życia,

2. mają zdiagnozowaną dysfunkcję mózgu (choroba naczyniowa mózgu, uraz mózgu, choroba infekcyjna układu nerwowego, zespół otępienny i inne), skutkującą zaburzeniami funkcji poznawczych i narządu ruchu,

3. zostali zrekrutowani z województw kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego,

4. na czas udziału w programie są pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego im ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu w województwie kujawsko-pomorskim,

mają zakończone leczenie szpitalne i rehabilitację.

  • Planowane działania

W projekcie przewidziane są różnorodne formy działań, uwzględniające zarówno potrzeby psychospołeczne uczestnika projektu, jak też związane z chęcią bycia samodzielnym i samowystarczalnym. Będą to :

- terapia funkcji poznawczych - ćwiczenia w zakresie pamięci ( słownej, wzrokowej, autobiograficznej, słuchowej), uwagi (zakresu, podzielności, odporności na dystrakcje), procesów wzrokowo – przestrzennych ( koordynacja wzrokowa), myślenia (abstrakcyjne, logiczno – wynikowe, przyczynowo – skutkowe), uczenia się a także trening poczucia rzeczywistości,

- terapia zaburzeń komunikacji - celem tej formy wsparcia jest nabycie lub poprawa jakości komunikowania się chorego z otoczeniem poprzez poprawę rozumienia, ekspresji, płynności mowy, formułowania myśli. U beneficjentów ostatecznych z ograniczoną świadomością celem jest nabycie podstaw komunikacji alternatywnej.,

- terapia zajęciowa. Celem terapii zajęciowej będzie: - zminimalizowanie u beneficjenta ostatecznego skutków choroby lub niepełnosprawności, - zdobycie przez beneficjenta ostatecznego umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami dnia codziennego,

- pobudzenie u beneficjenta ostatecznego poczucia przydatności społecznej.

- ogólnousprawniające zajęcia ruchowe. Celem oddziaływań będzie uzyskanie u beneficjenta ostatecznego poprawy stanu układu ruchu, a co za tym idzie umiejętności z zakresu:

samoobsługi, poruszania się, przemieszczania się, koordynacji ruchowej, wykonywania innych czynności umożliwiających funkcjonowanie w domu i społeczeństwie,

- biofeedback z wykorzystaniem ARMEO - to innowacyjne rozwiązanie dla usprawniania kończyny górnej stosowane w celu poprawy jej funkcji, zwiększenia zaangażowania pacjenta w proces leczenia oraz dla precyzyjnej oceny jego stanu,

- hortiterapia - celem podjętych działań jest optymalizacja procesu usprawniania pacjentów poprzez wzbogacenie indywidualnych programów terapeutycznych o terapeutyczną funkcję pracy ogrodniczej, roślin i przestrzeni ogrodu,

- kynoterapia - jest to standaryzowana przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę,

- muzykoterapia - jest wykorzystaniem muzyki i/ lub jej elementów przez muzykoterapeutę i pacjenta w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra – i interpersonalną a w konsekwencji lepszą jakość życia.

- kinesiology taping - ta forma terapii polega na wspomaganiu powrotu konkretnych struktur ciała pacjenta do ich normalnego funkcjonowania przez aplikację specjalnych plastrów bezpośrednio na skórę techniką zależną od postawionego celu terapii. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

- refleksoterapia - polega na masażu określonych części stopy, stosując odpowiedni dotyk i technikę chwytu. Przyczynia się do wytworzenia zdrowego i harmonijanego stanu organizmu, sprzyjającego skutecznemu funkcjonowaniu fizycznemu, umysłowemu, emocjonalnemu i duchowemu. Jej celem jest obniżenie dolegliwości bólowych, trawiennych, związanych z menstruacją, zaburzeniami hormonalnymi, chorobami układu oddechowego, w zaburzeniach czynności układu krążenia i serca, układu mięśniowo-szkieletowego, nerwobólach, problemach z kręgosłupem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny : 0566574290